Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode Maniack www.maniack.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa e-shopu) a kupujúceho (zákazníka).
 
 
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy:
 
1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu vodácke-centrum.cz sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s nákupným poriadkom ako aj s reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
 
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká a nadobúda platnosť v okamihu prevzatia objednaného tovaru zákazníkom.
 
3. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí (tj celého mena, adresy, platných telefónnych čísel a e-mailových adries). Po objednaní tovaru vám príde na vašu e-mailovú adresu potvrdenie Vašej objednávky.
 
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená zákazníkom v emailu alebo registračnom formulári.
 
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny.
 
6. Vyplnením emailu alebo registračného formulára v rámci internetového obchodu vodacky-obchod.sk, zákazník dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o zákazníkovi ao jeho nákupoch a zasielanie noviniek.
 
 
Záruka a reklamácie:
 
1. Prevzatím veci prechádza na zákazníka vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na zákazníka prevzatím veci na mieste dodania ním určenom a po zaplatení kúpnej ceny.
Ak zákazník svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu.
 
2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny.
 
3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 
4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 
5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nebola vec ešte použitá, môže zákazník namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú.
 
6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru):
 
Na základe zákona č 367/2000 má nakupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru s výnimkou multimediálnych CD-ROM, u ktorých bol porušený obal.
 
Nakupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar zaplatené (predajca nevracia sumu zaplatenú za balné, poštovné alebo dobierkové), za splnenie nasledujúcich podmienok:
 
a) vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený, musí byť v bezchybnom stave bez známok užívania v pôvodnom obale, schopné ďalšej distribúcie. V prípade nosičov (CD, MC, CD-ROM) nesmie byť porušený igelitový obal.
 
b) zákazník doručí vrátený tovar osobne alebo poštou na vlastné náklady na adresu predajcu iba ako obyčajný balík. Na tovar zaslaný na dobierku nebude braný ohľad.
 
Peniaze budú v súlade s občianskym zákonníkom vrátené poštovou poukážkou (zloženkou) s odpočítaním poplatku za túto službu alebo po predchádzajúcej dohode bankovým prevodom a to najneskôr do 30 dní.
 
 
Práva a povinnosti predávajúceho:
 
1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v termíne uvedenom v objednávke a dodať na adresu zákazníka. Táto povinnosť sa však nevzťahuje na objednávku, z ktorej je zrejmé či pravdepodobné, že kupujúci tovar odoberie a platbu nevykoná.
 
2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.
 
3. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada.
 
4. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 
5. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
 
 
Práva a povinnosti zákazníka:
 
1. Zákazník je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
 
2. Zákazník je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu, vrátane prípadného poštovného. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 
3. Zákazník má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14 dní od doručenia.
 
4. Zákazník má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak tak urobí písomnou formou.
 
 
Doprava tovaru:
 
1. Zákazníkom je tovar zasielaný na dobierku v balíku špedičnou firmou GLS alebo alternatívnym operátorom.
 
2. Poštovné za objednaný tovar je 5 eur/ zásielka, pri objednávke nad 60 eur je doručenie tovaru zdarma (neplatí pre nadrozmerný tovar - pevné lode, prípadne jednodielne pádla nad 200 cm a pod.) Pri nadrozmernom tovare (predovšetkým lode, prípadne jednodielne pádla dlhšie ako 200 cm a pod.) je poštovné stanovené individuálne podľa tarify prepravcu a zákazník bude s cenou prepravy oboznámený pred odoslaním tovaru.
 
 
 
Prevádzkovateľ vodáckeho internetového obchodu www.vodacky-obchod.sk
SUN store Slovakia, s.r.o., Jasovská 12, Bratislava
 
 
 

BAZAR

 
 
 

NAJPREDÁVANEJŠÍ TOVAR